1 Algemene bepalingen

A Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en andere overeenkomsten, inclusief de uitvoering daarvan. In deze voorwaarden wordt Metro Events onder eigen naam genoemd en iedere klant (diens vertegenwoordigers, gemachtigden en/of erfgenamen) die met Metro Events een overeenkomst wil aangaan of aangaat, wordt “Klant” genoemd. Onder "apparatuur" wordt in dit artikel verstaan : Alle zaken zijnde (elektrische) apparaten op het gebied van audio, licht en videoapparatuur, alsmede alle overige zaken die verhuurder beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires en bekabeling, etc.

B Het wordt stilzwijgend aangenomen dat de Klant zich bekend heeft gemaakt met de algemene voorwaarden van Metro Events bij het aangaan van elk soort overeenkomst (inclusief offertes en dergelijke).

C Een overeenkomst is pas geldig, nadat deze mondeling is geaccepteerd door Metro Events of schriftelijk is vastgelegd. Tenzij schriftelijk anders aangegeven is alleen Metro Events gemachtigd om opdrachten te accepteren en beslissingen aangaande overeenkomsten te nemen.

D Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

E Het gebruik van de voorwaarden van de Klant is hierbij uitgesloten, en tevens geldt bij geschillen de administratie van Metro Events als beslissend.

F Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt te accepteren. Indien Metro Events heeft ingestemd met enigerlei beding dat afwijkt van het in één of meer van deze voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden van deze (huur)overeenkomst onverminderd van toepassing.

G Wijzigingen aan, aanvullingen op, of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

2 Offertes

A Alle offertes die Metro Events doet, zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders vermeld op de offerte. Deze offertes zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Metro Events heeft het recht om een offerte te weigeren, te wijzigen, in te trekken en/of terug te vragen zonder opgaaf van reden.

3 Overeenkomsten

A Overeenkomsten zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn vastgelegd. Voor werkzaamheden waarvoor geen offerte of opdrachtbevestiging nodig is vanwege de aard en omvang, geldt de factuur ook als opdrachtbevestiging.

B Elke overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de klant voldoende kredietwaardig is voor de financiële nakoming van de opdracht, naar het oordeel van Metro Events. Metro Events heeft het recht om, voordat ze (verder) gaat leveren, van de klant de zekerheid te eisen dat aan alle betalingsverplichtingen en andere verplichtingen zal worden voldaan.

C Metro Events heeft het recht om, naar eigen inzicht, maar eventueel in overleg met de klant, voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen. De kosten hiervan worden aan de klant doorberekend conform de verstrekte offerte.

D Overeenkomsten worden afgesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde, tijdsduur. Ze gelden altijd voor een dag of een veelvoud daarvan. In het geval van verhuur maken we afspraken wanneer de materialen bij Metro Events worden teruggebracht. Indien materialen te laat worden ingeleverd wordt er een extra dag huur gerekend.

4 Huur

A De klant moet zelf de gehuurde goederen bij Metro Events ophalen en terugbrengen, tenzij anders afgesproken. Het ophalen en/of terugbrengen van de gehuurde goederen is helemaal voor rekening en risico van de klant. Als de klant bij het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers van Metro Events, dan worden deze werknemers geacht op dat moment ondergeschikt en verantwoordelijk te zijn aan de klant; de klant is dus ook tegenover Metro Events aansprakelijk voor hun handelen.

B Als Metro Events goederen op een adres levert, kan een vertraging in de levertijd nooit, ook niet na een ingebrekestelling, leiden tot een schadevergoeding.

C De klant wordt geacht bij ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben geïnspecteerd en in goede staat te hebben ontvangen, en ze daarna volgens de instructies, bedieningsvoorschriften en voorwaarden van Metro Events te gebruiken. Metro Events heeft altijd toegang tot haar eigendommen die de klant heeft. Onderverhuur en beschikbaarheidstelling aan derden is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Metro Events.

D Bij ontvangst van (gehuurde) goederen kan Metro Events om een vooraf bepaalde waarborgsom vragen. Deze som kan worden gebruikt om schade, betalingsachterstand of andere kosten die Metro Events maakt door het nalaten van de klant te compenseren. Deze som wordt teruggegeven aan de klant na terugbezorging van de goederen, en wordt binnen één week (7 dagen) retour gestort.

E De klant is verantwoordelijk voor de gehuurde apparatuur zolang deze in zijn beheer is vanaf het moment van ontvangst, tot het moment van terug ontvangst door Metro Events.

F De klant zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur is gefabriceerd. De klant dient Metro Events vooraf mede te delen voor welke doeleinden de apparatuur gebruikt zal worden. De klant zal de apparatuur netjes behandelen en zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats.

G Metro Events mag een waarborgsom van de klant eisen en heeft het recht om vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, net als de volledige kosten van reparatie en/of reiniging van gehuurde apparatuur. Ook kan er, als reparatie en/of vervanging van apparatuur langer duurt, een claim voor misgelopen inkomsten door Metro Events bij de klant worden ingediend. Deze claim zal op basis van tijdsduur en redelijke verwachte inkomsten door Metro Events worden berekend.

H Metro Events is, behoudens opzet en grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe- of indirecte schade als gevolg van het niet naar verwachting functioneren van de apparatuur of als gevolg van schade of letsel, inclusief gehoorbeschadiging aan zaken en/of personen bij het werken met de apparatuur.

I Eventuele boetes en bekeuringen omtrent geluidsoverlast of wat voor soort overlast dan ook, veroorzaakt door de apparatuur of door de omgeving of personen waarin de apparatuur staat, dan wel aan bijdraagt, welke door handhavers of door de politie worden uitgegeven zijn altijd voor rekening van de klant en kunnen nooit worden verhaald op Metro Events.

J De geleverde geluidsapparatuur kan bij het veroorzaken van geluidsoverlast door de politie in beslag genomen worden. De klant dient Metro Events hiervan direct telefonisch op de hoogte te brengen. De klant is aansprakelijk voor alle financiële en materiële schade veroorzaakt door deze inbeslagname. Voor elke dag dat apparatuur niet word geretourneerd wordt er een extra huurdag in rekening gebracht. Wanneer de klant door handhavers gewaarschuwd wordt doet men er verstandig aan het evenement waar de geluidsapparatuur in werking is te beëindigen om erger te voorkomen.

K Metro Events kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elke vorm van schade of letsel door onzorgvuldig gebruik van de apparatuur.

5 Annulering

A Als een overeenkomst wordt geannuleerd, geldt het volgende: Tot één week (7 dagen) voor de begindatum en -uur van de opdracht kan de overeenkomst geannuleerd worden. Bij afzegging binnen één week (7 dagen) voor de begindatum en -uur van de opdracht, moet de klant een bedrag van 25% van het oorspronkelijke huurbedrag betalen aan Metro Events voor gemaakte voorbereidingen, binnen 5 dagen voor de datum 50%, en binnen 48 uur 100% (of anders in overleg, schriftelijk vast te leggen).

B Metro Events heeft het recht om alle kosten die al zijn gemaakt bij de voorbereiding van een (huur)opdracht door te berekenen aan de klant bij annulering van de opdracht, ongeacht het moment van annulering. Dit geldt ook als er al werkzaamheden zijn verricht en de opdracht nog verder weg is dan één week.

6 Prijzen en betaling

A De genoemde prijzen zijn exclusief BTW en kosten voor verpakking, verzending of levering, tenzij schriftelijk anders afgesproken. Prijzen zijn gebaseerd op de prijsbepalende factoren die bekend waren bij het maken van de offerte. Op de offerte staat een geldigheidsduur vermeld.

B Betaling moet door bankoverschrijven op een door Metro Events aangewezen bankrekening binnen 30 dagen na de factuurdatum, of volgens wat afgesproken is. Nieuwe klanten dienen vooraf en ten minste één week voorafgaand aan de opdracht de betaling voldaan te hebben.

C Als betaling niet binnen de termijn die in het vorige artikel staat, heeft plaatsgevonden, is de klant van rechtswege in verzuim. Alle kosten die worden gemaakt door dit verzuim, inclusief incassokosten door Metro Events, zijn voor rekening van de klant. Metro Events rekent ook EUR 25,- administratiekosten als kosten worden gemaakt door verzuim van de klant.

D Als Metro Events in opdracht van de klant (betaald of niet) muziek laat horen, ongeacht welke apparatuur daarvoor wordt gebruikt, dan is de klant altijd zelf verantwoordelijk voor afdracht aan de verantwoordelijke instantie(s), zoals BUMA STEMRA en dergelijke.

7 Schade en gebreken

A De klant moet Metro Events meteen inlichten als er beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van Metro Events of op de gehuurde goederen, of als de eigendomsrechten van Metro Events op een andere manier in gevaar komen. Hetzelfde geldt als de klant failliet gaat, surseance van betaling aanvraagt of om andere redenen stopt met betalen. In de hierboven genoemde gevallen moet de klant de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder direct inzage geven van de overeenkomst.

B De klant is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen meteen telefonisch aan Metro Events te melden. De klant mag niet zonder toestemming van Metro Events de goederen repareren of aanpassen.

C Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven de klant geen enkel recht tegenover Metro Events, vooral niet op vervanging en/of schadevergoeding.

D Metro Events is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die aan de klant of aan derden direct of indirect kan ontstaan door het gebruik van gehuurde goederen, zelfs niet als deze schade het gevolg is van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van een constructiefout in de gehuurde goederen. De klant zal Metro Events voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

E Als de klant niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Metro Events terug te bezorgen, moet de klant aan Metro Events een schadevergoeding betalen, ter grootte van de aanschafkosten en kosten van vervanging van de gehuurde goederen, per de datum van het eindigen van deze overeenkomst.

F Schade aan eigendommen van Metro Events die is veroorzaakt door derden op het moment dat deze eigendommen in het bezit zijn van de klant, wordt verhaald op de huurder (de verantwoordelijke op dat moment), namelijk de klant. Wettelijke aansprakelijkheid is hier van toepassing.

G Metro Events is in geen geval aansprakelijk voor het opruimen van afval dat is ontstaan tijdens of onder een huur- of opdrachtperiode dat is voortgebracht door (apparatuur van) Metro Events, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders afgesproken. Dit geldt ook voor zaken die moeten worden schoongemaakt. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als schuim, confetti, drank, rookvloeistof, etc.

H Vanaf het moment dat de klant de apparatuur in ontvangst heeft genomen, komt deze volledig voor zijn risico. De klant zal in geval van diefstal, verlies of schade aan de apparatuur, hiervan meteen melding maken aan Metro Events. Ook zal de klant in geval van diefstal of molest-schade hiervan direct aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden c.q. waar de molest is aangericht, en een kopie van deze aangifte aan Metro Events verstrekken.

I Verhuur overeenkomsten gelden enkel tussen Metro Events en de klant. In geval van schade, conflicten, geschillen of dergelijke zaken en gevallen waarbij derden zijn betrokken blijft de klant altijd aansprakelijk. Metro Events zal geen contact zoeken of maken met eventueel andere betrokkenen voor afwikkeling van de zaken.

8 Overmacht

A Overmacht is elke vorm van een situatie die buiten de wil of controle van de partijen valt c.q. onvoorzien is en waardoor het nakomen van een overeenkomst niet meer redelijkerwijs van de klant kan worden verwacht van Metro Events. Onder overmacht wordt ook verstaan werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportproblemen, brand, overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij Metro Events en/of haar toeleveranciers, waardoor zij haar verplichtingen tegenover de klant niet (meer) kan nakomen.

B Metro Events heeft het recht om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie uit te stellen of definitief te beëindigen, maar in overleg met de klant. Ook kan Metro Events in overleg met de klant besluiten derden in te schakelen om een opdracht af te ronden.

C Metro Events heeft het recht om betaling te eisen van de prestaties die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn geleverd tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht. Metro Events heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen als de aanleiding tot de overmachtsituatie plaatsvindt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.

9 Beëindiging van de overeenkomst

A Metro Events kan een huurovereenkomst altijd met onmiddellijke ingang opzeggen zonder opgaaf van reden. Bij beëindiging van een overeenkomst moeten de gehuurde goederen in dezelfde staat als waarin ze verstrekt zijn, helemaal schoongemaakt, ter beschikking van Metro Events worden gesteld. Als dan zou blijken dat de goederen gebreken of schade hebben, of dat de klant de goederen niet of slecht heeft schoongemaakt, mag Metro Events de klant de reparatiekosten of reinigingskosten in rekening brengen. Dit geschied op basis van het uurtarief.


B Bij en na beëindiging van een overeenkomst zijn alle producten (ook schriftelijk, materieel of softwarematig) die door Metro Events zijn gemaakt eigendom van Metro Events, tenzij anders, schriftelijk afgesproken.