1. Huurovereenkomsten worden mede geregeerd door onze leveringsvoorwaarden, tenzij in dit artikel uitdrukkelijk anders is bepaald
 1. Onder "de verhuurder" wordt in dit artikel verstaan: Metro Events, gevestigd te Amsterdam. Onder "de huurder" wordt in dit artikel verstaan : een (rechts) persoon die apparatuur van verhuurder huurt voor een bepaalde periode. De "huurder" is op gelijke wijze als in de overige artikelen genoemde "wederpartij" onderworpen aan alle van toepassingen zijnde artikelen van de leveringsvoorwaarden voor levering van zaken en diensten. Onder "apparatuur" wordt in dit artikel verstaan : Alle zaken zijnde (elektrische) apparaten op het gebied van audioapparatuur, alsmede alle overige zaken die verhuurder beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires en bekabeling, etc.
 1. Een huurdag omvat 24 uur. Wanneer de apparatuur later dan de overeengekomen huurperiode aan de verhuurder wordt teruggebracht, wordt tenminste één extra, volledige, huurdag aan huurder in rekening gebracht.
 1. Tenzij anders overeengekomen dient de te huren apparatuur door de huurder bij de verhuurder te worden opgehaald en teruggebracht. Het risico gaat op de huurder over vanaf het moment dat hij de apparatuur bij de verhuurder heeft opgehaald en gaat weer op de verhuurder over vanaf het moment dat de apparatuur bij de verhuurder is teruggebracht.
 1. Annulering van huurovereenkomst dient te geschieden tenminste 3 werkdagen voorafgaand aan de dag waarop de huurperiode zou aanvangen. Bij annulering binnen deze termijn brengt de verhuurder 50 % van de huurprijs in rekening brengen.
 1. De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur is gefabriceerd. De huurder dient de verhuurder vooraf mede te delen voor welke doeleinden de apparatuur gebruikt zal worden. De huurder zal de apparatuur netjes behandelen en zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. Huurder zorgt ervoor dat alle producten in dezelfde staat geretourneerd worden als waarin deze werden meegegeven of achtergelaten. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoord aan het doel waarvoor hij de apparatuur. De huurder zal te allen tijde aan een door de verhuurder gevolmachtigde, toegang geven tot de gebouwen of erven waar de apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de apparatuur te inspecteren. Indien zich tijdens de huurperiode een storing bij de gehuurde apparatuur voordoet dient huurder dit direct te melden aan Metro Events.
 1. Vanaf het moment dat de huurder de apparatuur in ontvangst heeft genomen, komt deze volledig voor zijn risico. De huurder zal in geval van diefstal, verlies of schade aan de apparatuur, hiervan terstond melding maken aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of molest-schade hiervan direct aangifte doen bij de politie in de plaats waarin de diefstal heeft plaatsgevonden c.q. waar de molest is aangericht, en een kopie van deze aangifte aan de verhuurder verstrekken.
 1. Bij vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering danwel bezwaring van de apparatuur dient de huurder de nieuwwaarde van de apparatuur, volgens de op dat moment geldende prijslijst aan verhuurder te vergoeden.
 1. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering danwel bezwaring van de apparatuur is de huurder niettemin gehouden de huurperiode volgens afspraak te voldoen.
 1. De huurder zal geen gegevens betreffende door de verhuurder gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden kopiëren, aan derden tonen of bekend maken.
 1. Huurder zal de apparatuur niet aan derden verhuren / in bruikleen geven.
 1. De huurder dient zich er van te vergewissen dat de apparatuur in goede conditie aan hem/haar wordt uitgeleverd. De verhuurder gaat er van uit dat de huurder bekent is met de werking van de apparatuur en dat de door de huurder bestelde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de apparatuur gehuurd wordt.
 1. De huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door de verhuurder gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij anders overeengekomen, dient de huurder de huurprijs contant voor of bij de aanvang van de huur-periode te voldoen. De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom van de huurder te eisen en behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de volledige kosten van reparatie en/of reiniging van gehuurde apparatuur. Tevens kan er, indien reparatie en/of vervanging van apparatuur langere tijd in beslag neemt, een claim voor gederfde inkomsten door de verhuurder bij de huurder worden ingediend. Deze claim zal op basis van tijdsduur en hierbij in redelijkheid te verwachten inkomsten door de verhuurder worden berekend.
 1. De verhuurder is, behoudens opzet en grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe- of indirecte schade als gevolg van het niet naar verwachting functioneren van de apparatuur of als gevolg van schade of letsel, inclusief gehoorbeschadiging aan zaken en/of personen bij het werken met de apparatuur.
 1. Indien er overeengekomen is dat de apparatuur wordt afgeleverd en opgehaald houdt dit in dat, tenzij anders overeengekomen, het opbouwen, aansluiten en afbouwen door huurder wordt gedaan. Bij het ophalen dient alle apparatuur klaar te staan voor transport.
 1. Eventuele boetes en bekeuringen omtrent geluidsoverlast of wat voor soort overlast dan ook, veroorzaakt door de apparatuur of door de omgeving of personen waarin de apparatuur staat, dan wel aan bijdraagt, welke door handhavers of door de politie worden uitgegeven zijn altijd voor rekening van de huurder en kunnen nooit worden verhaald op de verhuurder.
 1. De geleverde geluidsapparatuur kan bij het veroorzaken van geluidsoverlast door de politie in beslag genomen worden. De huurder dient de verhuurder hiervan direct telefonisch op de hoogte te brengen. De huurder is aansprakelijk voor alle financiële en materiële schade veroorzaakt door deze inbeslagname. Voor elke dag dat apparatuur niet word geretourneerd wordt er een extra huurdag in rekening gebracht. Wanneer huurder door handhavers gewaarschuwd wordt doet men er verstandig aan het evenement waar de geluidsapparatuur in werking is te beëindigen om erger te voorkomen.
 1. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die ontstaat tijdens de gehele huurperiode op welke manier dan ook. Let op: De apparatuur is niet verzekerd op locatie van uitvoering, huurder is hier zelf volledig voor verantwoordelijk. Eventuele schades alsmede kosten die gemaakt moeten worden vanwege missende of niet functionerende apparatuur worden achteraf in rekening gebracht.
 1. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elke vorm van schade of letsel door onzorgvuldig gebruik van de apparatuur.
 2. Verhuur overeenkomsten gelden enkel tussen verhuurder en huurder. In geval van schade, conflicten, geschillen of dergelijke zaken en gevallen waarbij derden zijn betrokken blijft huurder altijd aansprakelijk. Verhuurder zal geen contact zoeken of maken met eventueel andere betrokkenen voor afwikkeling van de zaken.